zaterdag 26 januari 2013

Onpeilbaar, ondoorgrondelijk en onnaspeurbaar

Bedenk hoe groot en indrukwekkend de Heer is ...   (26)

Ik weet dat alles wat God doet, voor eeuwig blijft;
niets is eraan toe te voegen, niets ervan af te doen,
en God doet het opdat men vreest voor Zijn aangezicht.

Prediker 3:14

HEER, Uw wijsheid is niet te doorgronden.
Alles heeft U vastgelegd; voor alles is er een uur en een tijd.
En hoe iets ook ingaat tegen onze gedachten, ideeën of plannen, laat het zijn zoals Hij wil, want Zijn wil is volmaakte wijsheid.
Daar kunnen wij, niets aan toevoegen of aan af doen.
Al zouden wij alles wat U doet kunnen overzien en begrijpen, dan nog zouden wij er niets
aan hoeven te veranderen, zo volmaakt Zijn Uw plannen en Uw wegen.
Aan niets ontbreekt iets, aan niets hoeft iets te worden toegevoegd.
Laat het ons streven zijn, HEER, om te beantwoorden aan ons doel, aan het doel waartoe U ons heeft geschapen, namelijk U te dienen, te eren en grootmaken, U weerspiegelen.
U de eerste plaats geven in ons leven.
Leven in ontzag voor U en tot eer van U.

Hoe onpeilbaar is Uw rijkdom,
Uw wijsheid en Uw kennis!
Hoe ondoorgrondelijk zijn Uw beslissingen,
hoe onnaspeurlijk Uw wegen!
Want:
Wie kent Uw gedachten?
Wie kan U raad geven?
Of wie kan vergoeding vragen voor wat Hij U heeft gegeven?
Want alles komt van U en alles bestaat door U en voor U.

Aan U de eer in eeuwigheid.
 

- Amen –

(Romeinen 11:33-36)

1 opmerking: