zaterdag 12 september 2015

Oog en venster


… kijk met het oog van het geloof door het venster van gebed.*


Het is alweer enkele dagen geleden dat deze woorden uit het stukje sprongen dat ik las voor ik ging slapen.
Ze raakten mij, en ze raken me nog steeds.
Het stukje uit het boekje zegt me niet zoveel, kan ik (nu) niet zoveel mee, maar deze woorden dringen diep mijn hart binnen en het brengt mij in beweging.
Ik wil deze woorden zo uitpluizen, dat ik de betekenis, die ik in mijn ziel ervaar, omzet in woorden, waardoor de reikwijdte ervan in alle volheid binnen kan stromen en mij dichter  bij Hem brengt en mijn geloof doet groeien.

‘… kijk met het oog van geloof door het venster van gebed …’


Het oog van geloof

Ons oog is het orgaan waarmee we kunnen zien.
Geloof is de overtuiging dat iets waar is; is vertrouwen in de waarheid van iets; kort samengevat: geloof is vertrouwen en zekerheid.

Hebreeën 11:1(HSV) geeft de volgende beschrijving van geloof:
‘Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.’
De Naardense Bijbel (NB) zegt het zo: ‘Geloof viert de werkelijkheid van wat wordt gehoopt, 
is het bewijs van gebeurtenissen die niet waarneembaar zijn.’
Ik had dit vers nog niet eerder in deze vertaling gelezen, maar wat vind ik hem mooi en betekenisvol!

Geloof viert de werkelijkheid van wat wordt gehoopt, …
Iets vieren (feestelijk gedenken) doe je alleen als daar een echte reden voor is, een verjaardag, een slagen, een nieuwe baan, huis …
Als hier dan staat dat geloof de werkelijkheid viert van wat wordt gehoopt, dan viert men nu in dit leven iets, waarvan we weten dat het nu nog wel niet zo is, maar dat het wel gaat gebeuren.
Wat mij ineens doet beseffen dat, als ik zeg dat ik geloof, ik eigenlijk dus iedere dag van mijn leven iets te vieren heb vanwege het vooruitzicht dat ik heb en daarmee zou dus eigenlijk iedere dag een blijde en vreugdevolle dag horen te zijn …
Hmmm …
Als dat geen vaste grond is …

… is het bewijs van gebeurtenissen die niet waarneembaar zijn.
Geloof  is het bewijs dat wat voor het oog niet zichtbaar is, toch bestaat, toch gebeurt.
Denk aan Noach, aan Abraham en Sara, Mozes, …

Als er dan gesproken wordt over ‘het oog van geloof’, dan betekent dit dat we niet zien met onze natuurlijke ogen, maar met onze geestelijke ogen.
We zien niet wat er nu allemaal speelt en gebeurt, maar we zien voorbij deze dingen.
We zien niet op de omstandigheden, maar op Hem die alles in de hand heeft.
We zien niet de chaos in ons leven, of in deze wereld, maar we zien Degene die in control is.
Het oog van geloof is zien wat Hij zegt vanuit de zekerheid dat dit de waarheid is.


Het venster van gebed

Een prachtige definitie van een venster is wat ik vond op encyclo.nl: ‘Door een venster ziet men wat aan `de andere zijde` is.’
Met andere woorden, een venster is een opening waardoor je kunt zien wat aan de andere kant is.
Gebed is een gesprek met God; het is een manier waarop de gelovige contact zoekt/heeft met God.
Tijd in Zijn dichte nabijheid; stil zijn, luisteren, horen, delen, genieten, tot rust komen, opgebouwd worden, bemoedigd worden …
Met het venster van gebed is gebed de opening waardoor God ons kan laten zien wat er aan de andere kant is.


En zo kom ik weer uit bij waar ik begon: ‘
‘… en kijk met het oog van het geloof door het venster van gebed.'
Met het oog van geloof zien we Wie er in control is in alle omstandigheden en gebeurtenissen en het venster van gebed is het middel waardoor dit mogelijk is.

Hoe anders zouden onze dagen eruit zien als we deze zouden leven vanuit dit principe.
Welk een blijdschap en vreugde zal dan dagelijks ons deel zijn; zichtbaar Zijn kracht in ons, onwankelbaar ons vertrouwen en verdwenen onze angsten.
Hoe fier en rechtop zouden we niet gaan, als echte koningskinderen betaamd.
Er zal vreugde en vrede in ons hart zijn te midden van alle tranen van pijn en verdriet.
Onze stap zal vast zijn, omdat we weten waar onze weg heen leidt.
We zullen kunnen loslaten, omdat we weten dat Hij alles vast in handen heeft.
We zullen kunnen overgeven, omdat we weten dat Hij zal doen wat het juiste is, wat past in Zijn plan.
Te midden van elk verdriet, van alle tranen die we huilen, van alle moeilijkheden, strijd, vervolging, ...  wat dan ook, zullen we staande blijven, omdat Hij het is die we zien.
De Ene, de Alpha en Omega, het begin en het einde, die was, is en komen zal.
Jezus Christus, de Koning der koningen.


Leer mij, Vader, om te kijken met het oog van geloof, en help mij om de juiste prioriteiten te stellen om dat te kunnen bereiken; U, en tijd met U boven alles te stellen, boven alles wat er van mij wordt verwacht, boven wat ik ‘moet’ of wil doen.
In Jezus ‘Naam.

- Amen - 


Kijken met het oog van geloof door het venster van gebed zet mij stil;
kijken met het oog van geloof door het venster van gebed
brengt mij bij Hem alvorens ik wat doe of zeg.

Kijken met het oog van geloof door het venster van gebed doet mij andere dingen zien,
kijken met het oog van geloof door het venster van gebed  zorgt ervoor
dat ik steeds opnieuw alles in Zijn handen leg.

Kijken met het oog van geloof door het venster van gebed brengt vrede in mijn hart,
kijken met het oog van geloof door het venster van gebed
houdt mijn blik gericht op de eeuwige weg.

Kijken met het oog van geloof door het venster van gebed …
het is Hem zien boven en in alles en doen wat Hij zegt.


(Uit: Nieuw elke morgen - Van: Charles Spurgeon


zaterdag 5 september 2015

Onder de schaduw van Zijn vleugels ...
Er is weer een nieuwe 'Bemoediging voor de nacht'  >> 'Onder de schaduw van Zijn vleugels'
N.a.v. Psalm 63:7,8

Slaap lekker en weet je veilig onder bescherming van Zijn vleugels.

Liefdevolle groet,
Rita


woensdag 2 september 2015

Waar zoekt u naar?

Woord van de Maand
Door: Tjitske Meijer

'Want er komt een tijd, dat de mensen niet meer naar de waarheid willen luisteren, 
maar leraars zoeken die hun vertellen, wat zij graag willen horen.' 

2 Timotheüs 4:3


Deze boodschap die Paulus hier aan Timoteüs geeft, is vandaag de dag nog net zo relevant als toen
het werd geschreven.
Ook deze boodschap, die ik schrijf, is niet nieuw en er is al verscheidene keren over dit onderwerp geschreven, maar ik vind het belangrijk genoeg om het weer in het daglicht te brengen.
Niet om te oordelen, maar om je uit te dagen het woord dat wordt gebracht te toetsen.

Zoals er vele valse profeten en leraars waren in het Oude {en Nieuwe) Testament, zo ook vandaag de dag zien we vele valse profeten en leraars onder ons.
Al eeuwen lang waarschuwt God ons hiervoor om niet te luisteren naar wat de (valse) profeten u verkondigen.
Ze bedriegen u; hun visioenen zijn hun eigen verzinsels en geen boodschap van de Heer.
Tegen hen die het woord van de Heer minachten, zeggen zij: 'Het zal goed met u gaan.'
En tegen iedereen die volhardt in de slechtheid, zeggen zij: 'U zal geen kwaad overkomen.'
(Jeremia 23 - WB)

Het gaat me aan het hart om te zien hoeveel christenen het welvaartsevangelie - ook wel succesevangelie genoemd - aanhangen.
Dit welvaartsevangelie duidt een christelijke leer aan die een grote mate van materiële rijkdom en gezondheid in dit leven belooft aan wie gelooft!
Volgens populaire welvaartspredikers hoeft een christen niet ziek of arm te zijn maar wordt er steeds weer gezegd dat God wil dat je rijk bent en dat je ernaar moet streven.
Je bent een koningskind en een koningskind leeft niet in armoede en draagt geen vodden!
Dit is in tegenspraak met wat de Bijbel ons leert.

Deze 'on-Bijbelse peptalk' gaat over de hele wereld en heeft een sterke aantrekkingskracht op veel
christenen in onze rijke, materialistische samenleving.
Dit komt omdat zij datgene brengen wat de mensen willen horen.
Het zijn veelal verhalen aangevuld met uit de lucht gegrepen Bijbelteksten, maar er wordt
nauwelijks nog uit de Bijbel onderwezen. De verkoop van hun boeken waarin o.a. wordt beschreven hoe je een goed en rijk leven NU kunt hebben, gaan 'als warme broodjes over de toonbank'.
Op blind vertrouwen nemen zij aan wat zij zeggen.
De meesten van deze televisiepredikers hebben hun miljoenen vergaard door hun welvaartsprediking en verkoop van boeken wat leidt tot een extravagante levensstijl!

De Bijbel is nog steeds het meest verkochte boek.
Maar dat wil niet zeggen dat dit ook het meest gelezen boek is.
Het blijft vaak gesloten!
Maar zolang je Gods Woord niet opent en niet geloven wil wat Hij hierin zeggen wil, dan blijf je blind voor de Waarheid.
Wanneer je in leugens blijft geloven dan kan de Waarheid je recht in het gezicht aanstaren, maar je zult het niet zien.

Geliefde vriend / vriendin; 'Bewaar de u toevertrouwde schat met de hulp van de Heilige Geest die in u woont.' (2 Tim. 1:14)
Laat het Woord van God uw Leidraad zijn.
Zijn woorden zijn iedere dag weer nieuw en toch blijft Hij dezelfde!
Hij geeft u geen valse hoop, geen valse beloften.
God is een beloner voor wie Hem ernstig zoeken, maar de vraag is: 'Waar zoekt u naar?'


Hartelijke groet,
Tjitske