maandag 16 mei 2016

Ik aanbid U ...

Hem aanbidden,
Hem liefhebben
met alles wat in je is,
dat is het hoogste goed.
Er is geen hogere grond 
dan wanneer je neerknielt,
je overgeeft aan Hem
en Hem aanbidt. 

Met al je liefde,
je genegenheid;
met heel je verstand
vol hartstocht, 
in alles wat je doet,
Hem aanbidden. 

Neerknielen,
overgave: 
Heer, ik aanbid U!
Ik aanbid U!
Ik aanbid U!With all my affection - Brian Doerksen


With all my affection Met al mijn liefde
All my understanding heel mijn verstand
Lord, I worship You Heer, ik aanbid U
With my ev'ry action Met alles wat ik doe
All my spirit's passion  alle passie, alle hartstocht, die in mij is
Lord, I worship You Heer, ik aanbid U
Lord, I worship You Heer, ik aanbid U

There's no higher call Er is geen hogere oproep
Than loving You with my life  dan U liefhebben met heel mijn leven
There's no higher ground Er is geen hogere grond
Than kneeling down before You  dan neerknielen voor U
Lord I surrender                            Heer, ik geef me over
I worship                                       Ik aanbid


There’s no higher call …
Er is geen hogere oproep …

Welke oproep er ook klinkt, of door wie dan ook, niets is belangrijker, niets is van meer waarde, dan de oproep om Hem lief te hebben boven alles.
Hoe de wereld ook roept en trekt; wat zij ook aanbiedt, of showt, waarmee ze je ook probeert te verleiden en te verlokken, de oproep om Hem lief te hebben boven alles, klinkt boven alles uit.
Hem liefhebben met heel je leven, met alle liefde die je hebt,  met heel je verstand, in alles wat je doet en met alle passie en hartstocht die in je is.
Liefhebben wat Hij liefheeft.
Haten wat Hij haat.
Wat Hem vreugde schenkt voor en boven alles.
Laten wat Hem pijn en verdriet doet.


There’s no higher ground …
Er is geen hogere grond …

De plaats waar je neerkniel voor Hem is de hoogste plaats, het hoogste terrein, de hoogste grond.
Het is de beste plaats voor elke situatie en in elke omstandigheid.
Het is de beste plaats om vanuit te leven.
Het is de beste plaats om alles te kunnen (over)zien.
Het is de beste plaats om vanuit te strijden.
Het is de beste plaats om te overwinnen.
Het is de beste plaats voor ...  alles.


Leven vanuit deze oproep.
Leven vanaf deze hoge grond.
Neerknielen en jezelf overgeven aan Hem.
Iedere dag …

Opnieuw …
… en opnieuw, …
… … en opnieuw …

There's no higher call
Er is geen hogere oproep

Than loving You with my life
dan U liefhebben met heel mijn leven

There's no higher ground
Er is geen hogere grond

Than kneeling down before You
dan neerknielen voor U

Lord I surrender
Heer, ik geef me over

                                                                 I worship
                                                                 Ik aanbid

zaterdag 7 mei 2016

Laodicea, de tijd waarin we nu leven!

 Woord van de Maand
Door: Tjitske Meijer

>> Openbaring 3:14-22 


'Zie Ik sta aan de deur en Ik klop. 
Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, 
Zal Ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij!'

Openbaring 3:20
WB 


Deze tekst uit Openbaring 3:20 is bij de meesten onder ons wel bekend.
Het is een tekst die, naar aanleiding van een prediking, vaak gebruikt wordt om mensen de gelegenheid te geven hun leven aan Jezus te geven.
Maar mijns inziens slaat deze tekst op een gemeente die door Jezus beschuldigd wordt van lauwheid, die wel zegt Hem te kennen, maar Hem niet meer centraal stelt.

Het is algemeen bekend dat we niet alleen slecht luisteren maar we zijn ook slordige lezers en lezen
dikwijls alleen een bepaalde tekst die er voor ons uitspringt, waar wij ons goed bij voelen en vaak te pas en te onpas gebruiken.
Want als je deze Bijbeltekst goed zou lezen, dan lees je dat Jezus buiten deze gemeente staat en dat Hij het is die aan de deur van de gemeente van Laodicea klopt!
De kerk van Laodicea bestaat niet meer, maar deze laatste brief die aan de Laodicenzen geschreven was, is een profetische boodschap en geeft “de tijd aan” waarin we nu leven..

Het is geen toeval dat de naam ‘Laodicéa’ ‘volksopinie’ betekent.
Laodicea is een democratische kerk waarin alles wordt bepaald door de opinie van het volk.
Een kerk die liever geleid wordt door menselijke verlangens en regels dan door het Woord van God. Het is eigenlijk heel triest dat deze brief geschreven moest worden aan een kerk die goed begonnen was.
Er was werkelijk niets in deze kerk dat Zijn lof verdiende.
Door hun zelfingenomenheid, hun eerzucht, hun rijkdom en bewerende dat ze in niets te kort
kwamen, dreven ze steeds verder weg van de Waarheid en werd het een kerk die lauw werd, waar
weinig orde, tucht en discipline meer aanwezig was.
Waar de standaards van de wereld steeds meer werden gebruikt om het aangenaam en plezierig te maken ten behoeve van de leden.
Het is een beeld van een kerk die we vandaag de dag steeds meer zullen gaan zien, een kerk met compromissen.
Een compromitterende kerk verandert het Woord van God omwille van tegenstand.

Een lauwe kerk is een mengeling van koud en heet.
Het heeft wel interesse voor de dingen van God maar ook een grote interesse voor de dingen van de wereld.
Zo’n ‘lauwe’ kerk voelt gerieflijk en aangenaam, en dat is de temperatuur die past bij de menselijke natuur.
Het is een kerk die zowel de wereld als Jezus wil behagen.
Is het niet vreselijk om deze woorden, die Jezus zegt tegen deze gemeente: “Ik zal u uit Mijn mond spuwen”, te horen? ( Openb. 3:15)
Misschien is het ook goed om onszelf eens die vraag te stellen: “Wie zijn wij als kerk in de mond van Jezus?”

Jezus beschrijft Zichzelf in deze laatste brief aan Laodica als “De Amen”.
Het woord Amen betekent “Waarheid”, Hij Die Zichzelf beschrijft als: “Hij die de Waarheid is!” (Johannes 14:6)
En, O lieve mensen, wat hebben wij Zijn waarheid vandaag de dag hard nodig.

Deze brief die persoonlijk door “De Amen” aan Loadicea werd geschreven is geen oude brief om in de prullenbak gegooid te worden.
Nog steeds lichten Zijn woorden op: “Wie een oor heeft, die hoort wat de Geest tot de Gemeenten zegt…..”. 
God spreekt tot ons door Zijn Woord, en ik zeg dit liefdevol maar vrijmoedig, je kunt maar beter luisteren naar wat Hij zegt!


Hartelijke groet,
Tjitske