vrijdag 5 april 2013

De Levende God!

Bedenk hoe groot en indrukwekkend de HEER is ...   (68)

De HEER is werkelijk God,
Hij is de levende God en koning voor altijd.

Jeremia 10:10

In het OT lezen we regelmatig over vreemde goden en afgodsbeelden.
Het volk Israël heeft de grootste moeite om aan hun eigen God, vast te houden.
Doordat zij Hem niet kunnen zien, en de afgodsbeelden van de vreemde volkeren rondom hen wel, laten zij zich iedere keer weer in met deze afgoden.
Afgoden, waarover Jeremia schrijft dat zij zijn als ‘vogelverschrikkers in een komkommerveld; als ze niet goed vastgespijkerd worden, dan vallen ze om.’
Ze zijn allemaal, stuk voor stuk door mensenhanden gemaakt.
Uit hout gehakt (of andere materialen, in dit gedeelte wordt over hout gesproken) met een beitel bewerkt en versierd met goud en zilver.
Ze kunnen niet spreken en ze moeten nog gedragen worden ook.

Hoe anders is het met de God van Israël, de God van Abraham, Izaäk en Jacob, onze God.
De God die het volk Israël redde uit Egypte en het bracht in het Land overvloeiende van melk en honing!
De God, die met hen en geen enkel ander volk, een verbond sloot.
Maar zij vergaten Hem steeds weer, en keer op keer ruilden zij  hun levende God in voor een god van hout (of steen of goud …).

‘Alleen de HEER is werkelijk God,’ zegt Jeremia, Hij is de God die leeft en Koning is voor altijd!’
Niemand is als Hij.
Hij is machtig en Zijn kracht is bekend.
Hij maakte de aarde met Zijn eigen hand, legde de fundamenten voor de wereld en spande het hemelgewelf.

Ook koning Hizkia zoekt het aangezicht van de levende God.
Als hij in het nauw gedreven is door Sanherib en verschillende brieven van hem ontvangt, gaat hij naar de tempel en legt de brieven open voor het aangezicht van God en bidt: ‘HEERE, God van Israël, Die tussen de cherubs troont, U bent het, U alleen bent de God van alle koninkrijken van de aarde, U hebt de hemel en de aarde gemaakt.
Neig, HEERE, Uw oor en luister; open, HEERE, Uw ogen en zie. Hoor de woorden van Sanherib, die hij gestuurd heeft om de levende God te honen.’
Lees maar eens verder hoe God laat zien dat Hij een Levende God is!
(2 Koningen 19)

Ook bij het oversteken van de Jordaan laat God aan Zijn volk zien dat Hij een Levende God is: ‘Vervolgens zei Jozua: Hierdoor zult u weten dat de levende God in uw midden is en dat Hij de Kanaänieten, de Hethieten, de Hevieten, de Ferezieten, de Girgazieten, de Amorieten en de Jebusieten geheel en al van voor uw ogen zal verdrijven. Zie, de ark van het verbond van de Heere van de hele aarde gaat voor u uit de Jordaan in.
(Jozua 3) 

En zo zijn er nog vele voorbeelden in de Bijbel te noemen waar zo duidelijk is dat onze God een Levende God is.

Hij is een God die ziet. (Gen. 16)
Hij is een God die hoort. (Psalm 138:3)
Hij is een God die helpt. (Gen. 21:22) 
Hij is een God die bevrijdt. (1 Kor. 1:30) 
Hij is een God die beschermt. (2 Sam. 22:3)


U, HEERE, bent de enige, waarachtige en Levende God.
En U, ja U alleen, komt toe, alle lof, dank en eer!
Geprezen zij Uw Naam!

- Amen -

Geen opmerkingen:

Een reactie posten